Poučenie o ochrane osobných údajov spoločnosti 1. DENTÁLNE CENTRUM  s.r.o.

(spracúvanie osobných údajov klientov/pacientov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, marketingové a iné účely)

Spoločnosť 1. DENTÁLNE CENTRUM s.r.o., so sídlom Ambroseho 12, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46206965, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 73803/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje na účely uvedené v tomto poučení. V tomto poučení ďalej nájdete aj informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOÚ“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len  „GDPR“).

Naša Spoločnosť je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, to znamená, že naša Spoločnosť určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov.

  1. Kontaktné údaje našej spoločnosti

Obchodné meno: 1. DENTÁLNE CENTRUM s.r.o.

Adresa: Ambroseho 12, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

E-mail: info@1dc.sk

  1. Aké osobné údaje spracúvame

2.1. Bežné osobné údaje: Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje ktoré našej Spoločnosti poskytnete osobne v našej klinike, elektronicky e-mailom, prostredníctvom našej webstránky www.prvedentalnecentrum.sk, sociálnych sietí Facebook a Instagram alebo inými prostriedkami, pričom ide najmä o:

2.1.1. identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, číslo klienta);

2.1.2. kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo);

2.1.3. demografické údaje (vek, pohlavie, zamestnanie);

2.1.4. údaje potrebné na používanie elektronických služieb (najmä IP adresa, údaj o používanom softvéri, prehliadači a zariadení, cookies);

2.1.5. podobizeň osoby zaznamenaná kamerovým záznamom.

2.2. Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje): Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva o Vás aj osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje), a to údaje o zdraví. Ide najmä o údaje o chorobách, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, údaje o liečbe a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej starostlivosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti a ďalšie údaje o zdraví nevyhnutné k tomu, aby sme Vám poskytli riadnu zdravotnú starostlivosť.

  1. Účely spracúvania osobných údajov a právne základy na ich spracúvanie

3.1. Pri poskytovaní našich služieb, spracúvame Vaše osobné údaje vždy na konkrétny vopred stanovený účel, pričom každý účel spracúvania si vyžaduje iba niektoré Vaše osobné údaje. V prípade, ak nám nebudú poskytnuté príslušné osobné údaje, ktoré sú na daný účel potrebné, naša Spoločnosť Vám nebude schopná poskytnúť príslušnú zdravotnú starostlivosť alebo ju bude schopná poskytnúť iba vo veľmi obmedzenom rozsahu.

3.2. Účely spracúvania a príslušný právny základ: Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely a na základe nasledovných právnych základov:

3.2.1. Účel poskytnutia služieb zdravotnej starostlivosti klientom/pacientom – na základe plnenia zmluvy, zákona a na základe oprávneného záujmu: pre predmetný účel spracúvame Vaše bežné osobné údaje ako aj osobné údaje o Vašom zdraví (osobitná kategória osobných údajov) o Vás ako klientovi (pacientovi). Vyžiadame si o Vás vždy iba osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na predmetný účel, resp. na riadne poskytnutie našich služieb a zdravotnej starostlivosti. Predmetné Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov:

3.2.1.1. Právny základ spracúvania – plnenie zmluvy a na základe zákona: Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v súvislosti s predzmluvnými vzťahmi a plnením zmluvného vzťahu, ktorý je založený dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavretou medzi našou Spoločnosťou ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Vami ako klientom/pacientom. Rovnako je naša Spoločnosť oprávnená ako aj povinná spracúvať Vaše bežné osobné údaje a osobné údaje o Vašom zdraví bez Vášho súhlasu v zmysle ustanovení § 18 a nasl. zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to predovšetkým v zdravotnej dokumentácii.

3.2.1.2. Právny základ spracúvania – oprávnený záujem: monitorovanie kamerovým záznamom: ochrana majetku Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronických monitorovacích systémov, pričom Prevádzkovateľ zabezpečuje striktné dodržiavanie zákonných lehôt stanovených pre likvidáciu takto získaných údajov, evidencia dochádzky personálu.

3.3. Právny základ spracúvania – súhlas udelený na marketingové účely: ide o spracúvanie Vašich kontaktných osobných údajov predovšetkým na zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti klientov/pacientov, zasielanie ponúk na produkty a služby ponúkané našou Spoločnosťou. Vaše kontaktné osobné údaje na predmetný účel spracúvame na základe Vášho súhlasu.

  1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

4.1. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom softvérového programového vybavenia. Prístup k nim majú len zamestnanci, ktorí ich potrebujú pri výkone svojej práce spojenej s konkrétnou osobou.

4.2. Vaše osobné údaje, v súvislosti s poskytnutím stomatologickej starostlivosti, môžu byť zdieľané najmä s nasledovnými inštitúciami: zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, orgánmi verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, bankami, komerčnými poisťovňami, kontrolnými orgánmi verejnej moci, poskytovateľmi právnych služieb, ako aj inými inštitúciami a orgánmi, ktorých súčinnosť je potrebná z hľadiska plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

4.3. Prevádzkovateľ spolupracuje s rôznymi externými subjektmi, ktorých súčinnosť je nevyhnutná k riadnemu poskytnutiu služieb, s ktorými zdieľa osobné údaje pacienta. Takýmito externými subjektmi sú najmä zdravotné laboratóriá, externí zubní laboranti, poskytovatelia servisu softvérového a technického vybavenia prevádzkovateľa, resp. iné tretie subjekty, ktorých súčinnosť je nevyhnutná k riadnemu poskytnutie služieb prevádzkovateľom.

4.4. Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu nie sú zdieľané so žiadnymi tretími subjektmi a sú výlučne spracúvané za účelom priameho marketingu našej spoločnosti.

4.5. Poskytnutie osobných údajov na pokyn dotknutej osoby: Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov dáte našej Spoločnosti súhlas alebo dáte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn.

  1. Doba uchovávania osobných údajov

5.1. Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu.

5.2. Jednotlivé Vaše osobné údaje uchovávame po nasledovné doby: Účel, Doba uchovávania, Poskytnutie služieb a zdravotnej starostlivosti klientom/pacientom

Po dobu trvania zmluvy/dohody, pričom naša spoločnosť je v zmysle ustanovenia § 22 zákona č. 576/2004 Z. z. povinná viesť zdravotnú dokumentáciu klienta/pacienta dvadsať (20) rokov po smrti klienta/pacienta; ostatnú zdravotnú dokumentáciu dvadsať (20) rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

Marketingové účely – Po dobu platnosti súhlasu do momentu odvolania súhlasu.

  1. Prenos osobných údajov do tretích krajín

6.1. Naša Spoločnosť neuskutočňuje prenos Vašich osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky.

  1. Vaše práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov

7.1. Právo na prístup: Máte právo od našej Spoločnosti získať potvrdenie o tom, či naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúva, na aké účely ich spracúva, na akú dobu ich uchováva, odkiaľ ich naša Spoločnosť získava, kam a komu ich poskytuje, kto iný okrem našej Spoločnosti predmetné osobné údaje spracúva, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov a aké iné práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Všetky uvedené informácie sú poskytnuté v tomto poučení, avšak pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva a ako ich spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci uvedeného práva na prístup môžete našu Spoločnosť požiadať o kópiu Vašich spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám naša Spoločnosť poskytne bezodplatne a ďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené.

7.2. Právo na opravu: V prípade, ak zistíte, že naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, sú nepresné, nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby naša Spoločnosť tieto osobné údaje opravila, prípadne doplnila.

7.3. Právo na vymazanie: V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, a ktoré naša Spoločnosť spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané:

7.3.1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich naša Spoločnosť získala alebo inak spracúvala; alebo

7.3.2. ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň naša Spoločnosť nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie; alebo

7.3.3. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré naša Spoločnosť spracúva na základe oprávneného záujmu a naša Spoločnosť zistí, že nemá žiadne iné oprávnené záujmy, ktoré by našu Spoločnosť oprávňovali na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov

7.3.4. ak by naša Spoločnosť spracúvala Vaše osobné údaje nezákonne; alebo

7.3.5. aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na našu Spoločnosť vzťahuje; alebo

7.3.6. ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.

Je potrebné dať do pozornosti, že aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, naša Spoločnosť nie je povinná Vaše osobné údaje vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:

7.3.7. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo

7.3.8. na splnenie právnej povinnosti našej Spoločnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo

7.3.9. na účely archivácie, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo

7.3.10. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti.

7.4. Právo na obmedzenie spracúvania: V určitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete v konkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Naša Spoločnosť je povinná obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

7.4.1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej Spoločnosti overiť správnosť týchto osobných údajov; alebo

7.4.2. spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo

7.4.3. naša Spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo

7.4.4. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania môže naša Spoločnosť spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

7.5. Právo na prenosnosť: Máte právo získať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej Spoločnosti, ak ich naša Spoločnosť spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na základe plnenia zmluvy, pričom musí ísť výlučne o osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva automatizovanými prostriedkami (elektronicky). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

7.6. Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.

Ak naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takéto účely spracúvať.

7.7. Spôsob uplatnenia práv: Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti, ktoré sú uvedené v bode 1 vyššie.

7.8. Právo podať sťažnosť na Úrad: Okrem vyššie uvedených práv, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov našou Spoločnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom na Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

Za účelom odstránenia potencionálnej chyby a vykonania možnej nápravy uvítame, ak o prípadnej sťažnosti budete najprv informovať našu Spoločnosť.

7.9. Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody, je naša Spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu Vám oznámiť predmetné porušenie ochrany osobných údajov.

  1. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

8.1. V prípade, ak ste našej Spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov, takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom buď osobne, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v bode 1. tohto poučenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  1. Súbory „cookie“ na našej webovej stránke

9.1. Naša spoločnosť môže používať na svojej webovej stránke www.prvedentalnecentrum.sk súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu. Naša spoločnosť môže využívať súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok.

9.2. Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia Vášho prehliadača ani nebudú ukladať.

9.3. Na stránkach www.prvedentalnecentrum.sk môžu byť používané služby tretích strán, akými sú napr. spoločnosti Google Inc. Analytics a pod. U týchto služieb sa používajú súbory cookies. Uvedenými službami tretích strán analyzujeme návštevnosť a využívanie našej webovej stránky. Aj napriek tomu, že Vaše osobné údaje môžu byť prenášané tretím stranám do zahraničia, Vaše osobné údaje sú vždy anonymizované formou skrátenia IP adresy o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie ku konkrétnej fyzickej osobe. Zároveň je možné sa z takýchto analytických služieb odhlásiť a to vyjadrením nesúhlasu s použitím súborov cookies na našej webovej stránke.

  1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

10.1. Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.